Benaming en adres

Schoolbestuur Katholieke Basisscholen Bree VZW
Grauwe Torenwal 16
3960 Bree

Functie

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor onze school en daarnaast ook voor De Boemerang, onderwijs op maat voor elk kind, Gerdingerpoort 20, Bree.

Leden

Jos Bloemen, voorzitter
Ivo Drieskens, Lisette Magchiels, Jean Jacobs en Jeaninne Nelissen.
De directeurs Manuela Coenen, Greet Reekmans, Ivo Meus en Patrick Trines wonen de vergaderingen van het schoolbestuur als adviseurs bij.

Ouderraad

Voorzitter: Inge Jegers


Ondervoorzitters: Iselle van de Konijnenburg


Secretaris:Hanny Blokland


Penningmeester: Inge Jegers en Iselle van de Konijnenburg

 

Contact via onze leden of ouderraaddevuurvogel@gmail.com

Klik HIER voor meer info over de ouderraad van de Vuurvogel.

Een woordje uitleg

Sinds 2 april 2004 regelt het Participatiedecreet de inspraak van personeel, ouders en de lokale gemeenschap.

De huidige participatieraden worden nu vervangen door de schoolraden waarin de inspraak van de diverse partijen verduidelijkt én versterkt wordt. Het lokale ouderverenigingswerk krijgt eindelijk de erkenning die het verdient en wordt bij decreet geregeld onder de vorm van de ouderraad. De ouderraad duidt de vertegenwoordigers van ouders aan in de schoolraad. Deze vorm van inspraak veronderstelt een zekere vorm van ouderbetrokkenheid. De ouderraad kan een steentje bijdragen om deze betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren van hun kind te verhogen. Zo kan de ouderraad ouders voldoende informeren (vb. schoolkrant, thema-avonden,& ), ontmoetingsactiviteiten organiseren (vb carnavalfeest, praatcafé, quiz,& ), ondersteuning bieden (vb. hulp bij schoolfeest, meewerkouders, klusjeswerkgroep) of een beleidsvoorbereidende taak opnemen (vb. werkgroep schoolreglement, schoolraad). Bij ieder begin van een schooljaar krijgt u een uitnodiging om lid te worden van de ouderraad. Ook in de loop van het schooljaar bent u altijd welkom.

Uit het programma van de ouderraad

- uitgave van een schoolkalender met naast de belangrijke data uit het schoolleven heel wat nuttige informatie over de school; - medeorganisatie van het sinterklaasfeest; - voorbereiding van de vergadering van de schoolraad; - praktische hulp bij het carnavalsfeest, het schoolfeest, oudercontacten; - fondsenwerving om de school financieel een handje toe te steken; - organisatie van lezingen over opvoedkundige of onderwijskundige thema’s.

Lid worden?

Wil u graag lid worden van de ouderraad of wenst u verdere inlichtingen, dan kan u steeds bij één van de leden terecht.

Schoolraad

Benaming en adres

Schoolraad De Vuurvogel - Vrije Basisschool Bree & Vostert
Grauwe Torenwal 16
3960 Bree 

De schoolraad is een overlegorgaan dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap.

Leden

Voor het personeel: Evi Raemaekers en Carol Gerits

Voor de ouders:  Inge Jeegers en Iselle van de Konijnenburg

Voor de lokale gemeenschap: Mia Janssen en Rene Luyten.

LOC (Locaal Overleg Comité)

Benaming en adres

LOC De Vuurvogel - Vrije Basisschool Bree & Vostert
Grauwe torenwal 16
3960 Bree

Het LOC is een overlegorgaan dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van het schoolbestuur en van het personeel.

Leden

Voor het schoolbestuur: Jos Bloemen (voorzitter) , Jeannine Nelissen , Ivo Drieskens

Voor het personeel:  Carol Gerits, Sandra Terwingen, Martien Peeters

Als adviseur: Manuela Coenen, Greet Reekmans

Werkgroep Zorg

Onze school stelt een tekst op over het zorgbeleid in onze school. Dit plan beschrijft de stappen hoe wij als school ervoor zorgen dat elk kind maximale ontplooiingskansen krijgt.

Onze zorgcoördinatoren:

Greet Reekmans: kleuter en lager

Grietje Vande Broek: lager

Lambrighs Melissa: lager

Viviane Theunissen: kleuter

De zorgcoördinator coördineert onze zorgbrede werking op schoolniveau, op leerkrachtniveau en op leerlingniveau.

Op leerlingniveau kan er na overleg met het team interne begeleiding en indien nodig na overleg met de ouders, hulp geboden worden aan individuele kinderen of aan kleine groepjes. Vooral leerlingen uit de eerste drie leerjaren van de lagere school die bepaalde basisvaardigheden nog niet onder de knie hebben, komen hiervoor in aanmerking. Leerlingen die in de knoop zitten met hun gevoelens kunnen terecht bij de groene leerkrachten (meester Guido en juf Sonja).

Godsdienst

Er worden vieringen in het begin van het schooljaar, het einde van het eerste, tweede en derde trimester georganiseerd op schoolniveau. Alle kinderen in de lagere school krijgen drie lestijden per week godsdienst. 

Bewegingsopvoeding

Marleen Paesen: lager

Sandra Terwingen: kleuter

Alle klassen doen wekelijks twee lestijden aan sport. 

-De leerlingen van het eerste leerjaar,tweede leerjaar, derde leerjaar en vierde leerjaar gaan om de twee weken zwemmen. Alle leerlingen hebben twee lesuren L.O. per week
- De oudste kleuters gaan ook om de twee weken zwemmen. Zij hebben iedere week twee lesuren bewegingsopvoeding.

Naast deze lessen bewegingsopvoeding krijgen de kinderen de kans deel te nemen aan allerlei sportactiviteiten: veldloop, herfstwandeling, swimmathon, trefbaltornooi, alles-met-de-bal; doe-aan-sport-beurs, kronkeldidoe, schaatsen, rollebolle, basket 3 on 3, netbaltornooi, sportdag. De data van deze activiteiten vindt u in de schoolkalender.


Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Benaming en adres

CLB Noord-Oost-Limburg
Grauwe Torenwal 11
3960 Bree
089 46 97 30

Functie

Met vragen over uw kinderen kan u steeds terecht bij het CLB, voor zover het gaat over:
- studierichtingen en scholen
- studiekeuze
- leerproblemen
- preventieve gezondheidszorg en vaccinaties
- opvoedingsproblemen
- gedragsproblemen

Raadpleging van en begeleiding door het CLB zijn kosteloos en strikt vertrouwelijk.

CLB-medewerkers verbonden aan onze school

Karin Corstjens, contactpersoon voor onze school, psycho-pedagogisch werker
Noëlla Higuet, schoolarts
Marika Flipkens, maatschappelijk werker
Martine Vanhove, verpeegkundige